Transportvillkor

1. Tillämplighet

Dessa transportvillkor avser uppdrag omfattande inrikes transporter i Sverige som Expresservice i Sverige AB 559136-6520 (nedan kallat Expresservice) erhåller från sin uppdragsgivare i de fall inget annat avtalats.

2. Ansvar

Alla transporter utförs i enighet med Sveriges Åkeriföretags ansvarsbestämmelser enligt Alltrans-07, Allbud-98 och NSAB2000. Kunden har själv möjlighet att teckna separat godsförsäkring med Expresservice försäkringsbolag efter särskild överenskommelse.

3. Transportåtagande


Expresservices ansvar som fraktförare inträder när godset omhändertagits för befordran och upphör när godset utlämnats på bestämmelseorten till mottagaren eller ställs till dennes förfogande på anvisad plats. Expresservice förbehåller sig rätten att välja fordonstyp, transportmedel och transportvägar samt att efter eget val sända godset i direkt trafik eller med omlastning.

3.1 Villkor för kunder

Transportuppdrag utföres endast åt kunder som innehar organisationsnummer, dvs. inga privatpersoner.

3.2 Särskilda villkor för visst gods

Gods som är högre än 2,2 m, bredare än 2,40 m, längre än 6,0 m, gods för vilket särskilda transportrestriktioner gäller enligt lag, gods som är känsligt för kyla eller värme, starkt luktande ämnen, samt farligt gods (ADR) mottages endast efter särskild överenskommelse.

3.3 Gods som ej mottages till transport

Levande djur, vapen, värdepapper, smittbärande ämnen samt kontanta medel accepteras inte för transport. Expresservice har rätten att ange särskilda villkor alternativt att avvisa transportuppdrag även avseende andra typer av gods.

3.4 Emballering

Uppdragsgivaren ansvarar för att tillhandahållet gods är förpackat eller beskaffat på ett sådant sätt att det tål normal transporthantering och lastsäkring samt inte skadar annat gods. Expresservce är inte ansvarigt för skada på grund av frånvaro av eller bristfällighet i emballage eller annan förpackning.

Reklamationer

Reklamationer p.g.a. skador på godset, minskning, förlust eller försenad leverans skall ske omgående och genast vid godsets mottagande och antecknas i transportdokument samt anmälas till reklamation@expresservice.se.

Anteckningen skall bestyrkas av Expresservice representant. Dold skada skall anmälas snarast, dock senast 7 dagar efter mottagandet av godset till reklamation@expresservice.se.

Om Expresservice har ersatt skada på gods till sitt fulla värde har Expresservice full äganderätt av godset.

5. Offert och avtalsvillkor

5.1 Offertens giltighet

Offert gäller för accept under 30 dagar efter angivet offertdatum, såvida inget annat är angivet i offerten. Lämnade priser gäller mellan Expresservice och offererande kund och får inte delges utomstående.

5.2 Pris

Priset omfattar de i offerten angivna tjänsterna inom Expresservice ordinarie trafikområde. Priset baseras vidare på fri och obehindrad trafik samt normala last- och lossningsförhållanden under gängse arbetstid samt att transporten kan utföras över framkomliga vägar med erforderlig bärighet och minsta fri höjd på 4,5 meter.

Drivmedelstillägg tillkommer på alla priser om inget annat är avtalat. Lagstadgad mervärdesskatt tillkommer.

5.3 Betalningsvillkor & Expeditionsavgift

Betalningsvillkor 30 dagar netto från fakturadatum eller efter överenskommelse. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt gällande referensränta +12 % per år från fakturans förfallodag. Eventuell anmärkning mot faktura ska ske inom 10 dagar. Expeditionsavgift debiteras om inte kunden kan ta emot fakturan per email eller per EDI.

5.4 Lastsäkring och lastvikt

Säkring av gods skall ske enligt gällande föreskrifter och transportvillkor för det aktuella transportsättet. Den som lastar godset skall även försäkra sig om att gällande föreskrifter om lastvikt iakttas för transport på väg, till förebyggande av överlast. Om avsändaren lastat godset skall denne, om transportören så begär, överlämna intyg om att lasten säkrats och, i förekommande fall, för vilket sjöfartsområde samt att lastvikten överensstämmer med gällande föreskrifter.

5.5 Farligt gods – ADR

Om farligt gods avlämnas för befordran, är avsändaren ansvarig för att transportören noga underrättas om var faran består av och när så krävs om de försiktighetsmått som skall vidtas. I annat fall får transportören utan ersättningsskyldighet vidta så ingripande åtgärder som behövs för farans avvärjande, inbegripet exempelvis lossning eller förstöring av godset. Avsändaren är ansvarig för all kostnad, förlust eller skada som uppkommer till följd av godsets avlämnande till befordran eller till följd av dess befordran.

Bestämmelserna kompletteras genom lagen (2006:263) om transport av farligt gods samt förordningen (2006:311) om transport av farligt gods.

6. Fraktberäkningsregler

6.1 Begreppet sändning

Med sändning avses på en fraktsedel/transportinstruktion upptaget gods, upplastat på en fordonsenhet från en avsändare till en mottagare. Fordonet kan även begränsa sändningens storlek. Frakt beräknas särskilt för varje sändning om inget annat avtalats.

6.2 Fraktberäkning

Frakten beräknas på sändningens fraktdragande vikt inklusive eventuella lasttillbehör. Vid frakt angiven per sändning beräknas frakten på sändningens fraktdragande vikt upphöjt till närmast jämna kilo. Vid frakt uttryckt per 100 kg beräknas frakten på sändningens fraktdragande vikt upphöjt till närmast jämna 100-tal kg. Vikten per pall (0,4 flm) får inte överstiga 800 kg. Överstiger vikten 800 kg mottages den endast efter särskild överenskommelse.

6.3 Volymberäkning/Skrymme

Fraktvikten beräknas på grundval av sändningens bruttovikt. För gods vars volymvikt överstiger bruttovikten taxeras sändningen efter volymvikt. Se omräkningsfaktor nedan:

Flakmeter

Flakmeter förkortas flm eller ldm och är ett mått på den yta godset tar i anspråk. Flakmeter används när beräkning av pallplats och volym inte är tillämpbart tex vid transport av möbler, maskiner och fönster/dörrar som överstiger 125 cm i höjd eller inte är belastningsbart av annat gods pga godsets form eller ömtålighet.

Flakmeter beräknas enligt följande:

Längden (m) x Bredden (m) /2,4 (flakets bredd) = antalet flm
1 flm = 1950 kg (0,4 flm = 1 ppl

Pallplats

Pallplats förkortas ppl och är ett annat begrepp på den yta som godset tar i anspråk men används bara när det gäller standardpallar med måtten 120 cm x 80 cm. Pallplats tillämpas när godset överstiger 125 cm i höjd eller inte är belastningsbart av annat gods pga godsets form eller ömtålighet.

Pallplats beräknas enligt följande:

1 ppl = 780 kg (1 ppl = 0,4 flm)

Volym

Kubikmeter är ett mått för den volym (m3) som godset tar i anspråk. m3 används när det gäller gods som är samlastningsbart dvs gods som bedöms kunna lastas tillsammans utan att gå sönder eller riskerar att skada annat gods. Det gäller tex förpackningsmaterial, kartonger.

Kubikmeter beräknas enligt följande:

Längden (m) x bredden (m) x höjden (m) x 280 = fraktdragande prissättningsvikt
1 Kbm = 280 kg

6.4 Långgods mellan 2,40 meter och 12 meter

Ett extra långgodstillägg utgår när godset är mellan 2,4 m (flakets bredd) och 6 m. Ett ytterligare långgodstillägg utgår när godset är mellan 6 m och 12 m.

7. Transportbokning

Bokning kan göras per telefon 018-127600, mail: order@expresservice.se, EDI eller på Expresservices hemsida (expresservice.se). Bokningstider enligt överenskommelse.

För varje sändning skall uppdragsgivaren avge transportinstruktion med följande information:

 • avsändarens namn, adress, postnummer
 • mottagarens namn och adress samt bestämmelseort
 • kolliantal och kollislag
 • varuslag/godsbeskrivning
 • godsmärkning
 • bruttovikt och volym (inkl. lastpallar eller annat lasttillbehör)
 • godsdeklaration (i förekommande fall) för vägtransport av farligt gods (ADR)
 • exportdokument (i förekommande fall)
 • uppgifter om godset inte är stapelbart
 • leveransvillkor

8. Lastning och lossning

Lastning och lossning skall ske i samförstånd med föraren. Föraren skall se till att fordonet är tillgängligt för lastning/lossning från sida eller via lastkaj samt lämna erforderlig hjälp. Leverans sker om inget annat avtalats i bilens direkta anslutning. Inbärning sker endast efter separat särskild överenskommelse.

Avsändaren/mottagaren skall ställa lasthjälpmedel till förfogande om inget annat avtalats.

Det är avsändarens ansvar, när han själv lastat fordonet, att lastsäkra godset enligt gällande bestämmelser. Vid lastning av farligt gods gäller lastning och lastsäkring i enlighet med tillämpliga transportföreskrifter (ADR-S, ADR, RID, IMDG). Material för t ex
klassning av gods tillhandahållet av avsändaren.

I prislistor, offerter och avtal är, om inte annat skriftligen angivits, angivna fraktsatser baserade på att lastning respektive lossning kan påbörjas omedelbart sedan fordonet ställts till avsändarens respektive mottagarens förfogande. I priset ingår 20 minuters lastning/lossning. Överskriden lastningstid debiteras.

9. Tilläggstjänster och frakttillägg

9.1 Pall

Vi hanterar inte pallredovisning eller pallreturer.

9.2 Extrabil

Extrabil gäller för snabbare leverans än den ordinarie linjetrafik och pris efter särskild överenskommelse.

9.3 Kranbil

För leverans med kranbil debiteras pris efter särskild överenskommelse.

9.4 ADR

Pristillägg för hantering av ADR-klassat gods.

9.5 Avisering

Pristillägg tillkommer när kunden önskar kontakt för hämtning eller leverans med avsändare eller mottagare.

9.6 Bomkörning

Expresservice förbehåller sig rätten att debitera 100 % av offererad fraktkostnad om inte godset kan lastas eller lossas enligt given transportinstruktion. Kostnad för ny lastning/leverans tillkommer.

9.7 Jouravgift

Pristillägg för jouravgift tillkommer för leverans utöver ordinarie arbetstid, vardagar 07.00-17.00 samt helgtid. Jouravgift tillkommer även vid tidspassad leverans.

9.8 Förskjuten leveranstid

I priset ingår ingen lagring av gods. Om kunden, avsändaren eller mottagaren önskar lagring av gods debiteras det utöver transportens ordinarie pris.

9.9 Uddaortstillägg

Uddaortstillägg utgår på vissa orter utanför Expresservice ordinarie trafikområde och trafikeras endast efter särskild överenskommelse. Exempel på uddaortstillägg är enligt nedan:

 • 742 96-7 Gräsö
 • 184 95 Ljusterö
 • 760 17 Blidö
 • 760 18 Yxlan
 • 149 30-35, 40-41, 43-45, 50-51, 91 Nynäshamn
 • 148 92 Ösmo
 • 148 70 Sorunda
 • 148 60 Stora Vika
 • 612 71-72 Rejmyre
 • 612 30-46 Finspång
 • 732 71 Fellingsbro
 • 185 41 Rindö
 • 760 19 Högmarsö
 • 148 95 Muskö
 • 153 93 Mörkö
 • 739 30-31 Skinnskatteberg

9.10 Samtaxering

Samtaxering utföres endast om det påtalats vid bokningstillfället eller om det avtalats separat.

10. Prisförändringar

Om Expresservice kostnad för uppdrag eller del av uppdrag skulle öka till följd av förhållande över vilket Expresservice inte kunnat råda och Expresservice inte rimligen kunnat förutse har Expresservice rätt att justera priset för att kompensera sig för sådan kostnadsökning. Sådan kostnadsökning kan följa av t.ex. valutakursförändringar, nya eller ändrade statliga pålagor eller höjda drivmedelspriser.

11. Tvist

Vid tvist med anledning av offert, bokning, avtal, tjänst och/eller uppdrag av varje slag skall avgöras med tillämpning av NSAB 2000.

  Denna sida skyddas av reCAPTCHA och Googles integritetspolicy samt villkor gäller.